Lovgivning vedrørende udbydere med SMP-status

Regulation

Nedenstående er et resumé af de lovgivningsmæssige rammer for telekommunikationsbranchen i EU, herunder særligt i Danmark. Resuméet har til formål at give et generelt overblik over den mest relevante telelovgivning, der finder anvendelse på TDC’s aktiviteter i Danmark, og skal ikke betragtes som en udtømmende beskrivelse af sådan lovgivning.

EU

Lovgivning
I henhold til EU-rammelovgivningen skal EU-medlemsstater pålægge visse forpligtelser til udbydere, der er udpeget som havende en stærk markedsposition ('SMP'). Det er hensigten, at disse forpligtelser skal kompensere for et markedssvigt i et marked, hvor en eller flere deltagere har SMP-status. Rammelovgivningen er suppleret med EU-Kommissionens henstilling om relevante produkt- og tjenestemarkeder. Henstillingen definerer syv specifikke markeder og vedrører identificering af produkt og tjenestemarkeder, hvor udbydere, der er udpeget som havende SMP-status, kan pålægges lovgivningsmæssige forpligtelser.

International roaming
Mobiludbydere i EU er pålagt en række forpligtelser iht. EU-roamingforordningen, herunder et loft på engros- og detailpriser for tale, sms og data. EU-roamingforordningen har medført et stadigt lavere niveau for roamingtakster.

Danmark
EU-rammelovgivningen er fuldt implementeret i Danmark. Den danske lovgivning vedrørende drift af elektroniske kommunikationsnet og udbud af elektroniske kommunikationstjenester er omfattende. Teleloven udgør den primære lovmæssige danske regulering og indeholder de overordnede regler vedrørende slutbrugerforhold, forsyningspligt, nummerforhold og samtrafik.

Lovgivning vedrørende udbydere med SMP-status

Markedsanalyser
Erhvervsstyrelsen er i henhold til teleloven forpligtet til med regelmæssige mellemrum at gennemføre markedsundersøgelser med henblik på at vurdere, om der er tilstrækkelig konkurrence på de individuelle markeder. På de markeder, hvor Erhvervsstyrelsen har vurderet, at der ikke er tilstrækkelig konkurrence, udpeger styrelsen en eller flere udbydere som havende SMP-status.

Erhvervsstyrelsen skal pålægge udbydere med SMP-status en eller flere af følgende forpligtelser:

  • imødekommelse af alle rimelige anmodninger om adgang til samtrafik
  • ikke-diskrimination, herunder anvendelse af stand-still-periode
  • priskontrol
  • gennemsigtighed i forbindelse med samtrafik og nye samtrafikprodukter
  • regnskabsmæssig opsplitning
  • funktionel adskillelse

Erhvervsstyrelsen kan i visse tilfælde og efter forudgående drøftelse med og samtykke fra EU-Kommissionen pålægge udbydere med SMP-status andre forpligtelser end ovennævnte.

Erhvervsstyrelsen har udpeget TDC som SMP-udbyder på alle syv markeder og har udpeget TDC som SMP-udbydere på engrosmarkedet for SMS-terminering. TDC er således underlagt de SMP-forpligtelser, der er anført oven for med undtagelse af funktionel adskillelse.

Hvor TDC er underlagt en SMP-forpligtelse om priskontrol, skal priserne generelt fastsættes ved hjælp af LRAIC-modellen. Erhvervsstyrelsen fastsætter hvert år på grundlag af LRAIC-modellen de LRAIC-priser, som skal finde anvendelse i det følgende kalenderår.

De vigtigste markedsafgørelser for TDC’s virksomhed er engrosmarkederne 4 (en gros markedet for fysisk netværksinfrstrukturadgang), 5 (en gros markedet for bredbpndstilslutninger – bit stream access (BSA)) og 7 (en gros markedet for mobiltermineríng), hvor TDC er underlagt SMP-forpligtelser.

TDC skal i henhold markedsafgørelsen for marked 4 tilbyde adgang via kobber og fiber, og i henhold til markedsafgørelsen for marked 5 tilbyde adgang til BSA via kobber, fiber og coax. -

Kravet om at tilbyde BSA via coax, omfatter også coax-netværk der ikke ejes af TDC, men hvor TDC leverer bredbåndstjenester til husstande tilsluttet nettet og kontrollerer de frekvenser, der er nødvendige for bredbåndsdistribution.

TDC er på marked 4 og 5 pålagt en forpligtelse til at anvende en stand-still-periode på 6 måneder ved ændringer eller introduktion af nye en gros-produkter på TDC's NGA-netværk. NGA-netværk er af Erhvervsstyrelsen i denne forbindelse defineret som TDC's opgraderede kobbernetværk og TDC's fibernetværk.

TDC er ligeledes på marked 4 og 5 som led i priskontrolforpligtelsen pålagt en forpligtelse til ikke at iværksætte prisklemmer. Denne forpligtelse omfatter TDC's udbud af single play og duo play bredbåndsprodukter på kobber, og indebærer, at TDC's slutkundepris skal overstige omkostninger beregnet for en fiktiv rimelig effektiv udbyder af bredbånd (enkelt produkttesten). Såfremt TDC's slutkundepris ikke overstiger de beregnede omkostninger, er TDC forpligtet til at bringe prisklemmen til ophør enten ved at hæve slutbrugerprisen eller sænke de relevante en gros priser, medmindre det kan dokumenteres, at TDC ikke er prisførende men alene har fulgt prisen i markedet. I tillæg til enkelt produkttesten vil Erhvervsstyrelsen én gang årligt (første gang i 2014) teste, hvorvidt TDC har iværksat en prisklemme på selskabets samlede udbud af de omfattede bredbåndsprodukter i det forudgående kalenderår, og i bekræftende fald vil TDC være forpligtet til at sænke de relevante en gros priser fremadrettet, medmindre det vurderes, at TDC ikke har været prisførende i markedet.

Forsyningspligt
TDC er udpeget som forsyningspligtsudbyder, hvilket medfører, at alle kunder, uanset geografisk placering, har ret til at blive tilbudt en række grundlæggende telekommunikationstjenester såsom fastnettelefoni, ISDN-net og tjenester, et vist minimumssæt af faste kredsløb, særlige forsyningspligttjenester for handicappede, oplysningsservice, elektronisk abonnementsfortegnelse og visse radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester. TDC skal på rimelige vilkår udbyde de tjenester, der er omfattet af forsyningspligten, til enhver, der anmoder derom. Forsyningspligten løber indtil den 31. december 2014, og Erhvervsstyrelsen har mulighed for en forlængelse på op til to år.

Kontakt Investor Relations

Kontakt Investor Relations for at få yderligere information om TDC. Telefon +45 66 63 76 80 Email: investorrelations@tdc.dk
Marianne Jensen, Sekretær Email: marn@tdc.dk Telefon: +45 66 63 75 83