Corporate Governance

TDC efterstræber sunde corporate governance principper. Denne side indeholder TDC 's lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse i henhold til Årsregnskabslovens § 107b. Redegørelsen beskriver TDC's holding til anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse. Herudover indeholder redegørelsen en beskrivelse af TDC's interne kontroller og risikostyringssystemer for regnskabsaflæggelsen. Siden introducerer også TDC's bestyrelse, bestyrelsesudvalg og koncernledelse.

 1. Efter TDC A/S afnotering af fondsbørsen i København i 2018, har TDC valgt forsat at redegøre for god selskabsledelse på basis af Komitéen for god Selskabsledelses anbefalinger ud fra et "følg eller forklar"-princip. TDC's fokus på at følge anbefalingerne for god selskabsledelse afspejles i, at selskabet følger 40 af de 47 nummererede anbefalinger samt delvist følger 5 anbefalinger. Læs yderligere i TDC's "følg eller forklar"-redegørelse.  

 2. Introduktion
  Dette er TDC Group's lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107 b.

  TDC Group's interne kontroller og risikostyringssystemer for regnskabsaflæggelsen er tilrettelagt med henblik på sikring af, at interne og eksterne regnskaber aflægges i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS), der er godkendt af EU, yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder samt sikring af, at retvisende regnskaber er aflagt uden væsentlig fejlinformation og uregelmæssigheder.

  De interne kontroller og risikostyringssystemer opdateres løbende og er udformet med henblik på at opdage og eliminere fejl og mangler i regnskabet. Da der altid er en iboende risiko for uretmæssig brug af aktiver, uventede tab osv. kan de etablerede interne kontroller og risikostyringssystemer alene give høj grad af sikkerhed frem for absolut sikkerhed for, at væsentlig fejlinformation og uregelmæssigheder i den finansielle rapportering opdages og korrigeres.

  Kontrolmiljø
  Bestyrelsen har oprettet et revisionsudvalg hovedsageligt for at assistere bestyrelsen med at overvåge henholdsvis regnskabsaflæggelsen og effektiviteten af TDC Group's interne kontroller og risikostyringssystemer.

  Revisionsudvalget har et tilsynsførende ansvar og rapporterer til den samlede bestyrelse. Den daglige opretholdelse af effektive interne kontroller og risikostyringssystemer i forbindelse med den finansielle rapportering påhviler direktionen. Ansvar og beføjelser er defineret i politikker og procedurer.

  Bestyrelse og direktion fastlægger overordnede politikker samt procedurer på væsentlige områder i forbindelse med den finansielle rapporteringsproces. De relevante ansvarlige funktioner fastlægger øvrige retningslinjer og kontroller, samt fører tilsyn med anvendelsen af politikker og procedurer, herunder nødvendig adskillelse af uforenelige funktioner.

  Bestyrelsen har på baggrund af indstilling fra Revisionsudvalget vurderet TDC Group's eksisterende kontrolmiljø og konkluderet, at kontrolmiljøet er tilstrækkeligt, og at der ikke er behov for at etablere en intern revision.

  Risikovurdering
  Bestyrelsen og direktionen vurderer løbende de risici, som påhviler TDC Group, herunder risici som påvirker den finansielle rapportering. Der er relativt større risiko for fejl ved de poster i regnskabet, der er baseret på skøn eller komplekse processer, end for andre poster.

  I koncernregnskabets afsnit "Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger" redegøres for de væsentligste identificerede risici i relation til den finansielle rapportering. Disse forhold er genstand for specifik gennemgang og vurdering af revisionsudvalg samt bestyrelse.

  Kontrolaktiviteter
  Kontrolaktiviteterne tager udgangspunkt i risikovurderingen. Målet med aktiviteterne er at sikre, at politikker, procedurer, retningslinjer, manualer mv. overholdes, og at eventuelle fejl og mangler forebygges, opdages og rettes rettidigt. Kontrolaktiviteterne er integreret i TDC Group's regnskabs- og rapporteringsprocedurer og omfatter blandt andet autorisation, godkendelse, afstemning, analyser af resultater, vurdering af resultater og opfyldelsen af vedtagne mål (Key Performance-indikatorer mv.), kontroller vedrørende it-applikationer og generelle it-kontroller. Information og kommunikation.

  TDC Group opretholder informations- og kommunikationssystemer, der skal sikre en korrekt regnskabsaflæggelse. Regnskabsmanualen og andre rapporteringsinstruktioner, herunder budgetog månedsafslutningsprocedurer, opdateres løbende efter behov. Disse er sammen med andre politikker, procedurer og forretningsgangsbeskrivelser vedrørende regnskabsaflæggelsen til rådighed for relevante medarbejdere. Ændringer i procedurer mv. rapporteres og gennemgås med forretningsenhederne i relevante fora.

  Informationssystemerne er indrettet med henblik på, at der løbende på relevant niveau identificeres, opsamles og kommunikeres relevant information, i overensstemmelse med den for børsnoterede virksomheder foreskrevne fortrolighed.        

  Overvågning
  TDC Group anvender et omfattende økonomisystem til overvågning af resultater, hvilket muliggør på et tidligt tidspunkt at opdage og korrigere eventuelle fejl og uregelmæssigheder i den finansielle rapportering, herunder konstaterede svagheder i de interne kontroller samt manglende overholdelse af politikker og procedurer.

  Koncernrapporteringsprocessen omfatter budgetrapportering og månedlig rapportering af realiserede resultater inklusive afvigelsesrapporter med løbende estimater for året. Rapporteringen omfatter, ud over resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse, tillige noter og supplerende finansielle og operationelle oplysninger og analyser.

  De udførlige rapporteringer fra alle koncernvirksomheder analyseres og overvåges på koncernog forretningsenhedsniveau samt på relevante ledelsesniveauer i organisationen. De generalforsamlingsvalgte revisorer rapporterer eventuelle væsentlige svagheder i forbindelse med de interne kontrolsystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen i revisionsprotokollater til bestyrelsen. Mindre væsentlige forhold rapporteres i Management Letters til direktionen. Revisionsudvalget følger op på, at de af de generalforsamlingsvalgte revisorer konstaterede og rapporterede svagheder i de interne kontroller afhjælpes.

Mere om Corporate Governance

Tidligere corporate governance redegørelser

Andre dokumenter