Revisionsudvalget

Revisionsudvalget bistår TDC’s bestyrelse med en række aktiviteter, bl.a. følgende: at overvåge den finansielle rapporteringsproces, at overvåge effektiviteten af TDC Group’s interne kontrolsystemer samt interne revisions- og risikostyringssystemer i relation til den finansielle rapportering, at overvåge den lovpligtige revision af årsrapporten, at overvåge og kontrollere revisors uafhængighed og indstille levering af andre ydelser end revision til TDC Group. Revionsudvalget er endvidere ansvarlig for proceduren for udvælgelse og nominering af TDC’s uafhængige revisor til valg på den ordinære generalforsamling (ved indstilling til bestyrelsen). Revisionsudvalgets opgaver er nærmere beskrevet i revisionsudvalgets kommissorium.

Revisionsudvalget består af Marianne Rørslev Bock (formand), Nathan Luckey og Arthur Rakowski. Marianne Rørslev Bock er uafhængigt medlem og har særlige kvalifikationer inden for regnskab og revision. Medlemmerne af revisionsudvalget har samlet set kompetencer af relevans for telekommunikations-industrien. I 2018 har revisionsudvalget afholdt tre ordinære møder.

Konkret i 2018 i forhold til revisionsudvalgets aktiviteter som fastsat i revisionsudvalgets kommissorium gennemgik revisionsudvalget den finansielle information i TDC Group’s årsrapport 2018, herunder væsentlige og komplekse transaktioner; drøftede regnskabsprincipper og væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger; evaluerede den uafhængige revisors arbejdsindsats og uafhængighed og indstillede til bestyrelsen nominering af den uafhængige revisor til valg på den ordinære generalforsamling; og vurderede – med henblik på en indstilling til bestyrelsen – behovet for en intern revisionsfunktion. Herudover foretog revisionsudvalget en række dybdegående gennemgange af forskellige områder relateret til revisionsudvalgets arbejde, f.eks. strategiske sikkerhedsområder, TDC Group’s selskabsskatter, TDC Pensionskasse, TDC Group’s forsikringsstrategi, ledige lejemål og risikostyring. Endelig gennemgik revisionsudvalget sit kommissorium og indstillede ændringer til bestyrelsens godkendelse.

 

Vederlagsudvalg

 

Vederlagsudvalget godkender aflønning og ansættelsesforhold for medlemmer af TDC’s koncernledelse samt rammerne for TDC Group’s incitamentsprogram, hvilket indebærer fastlæggelse af mål for årlig bonus til medlemmer af koncernledelsen og godkendelse af udbetaling af en sådan bonus. Herudover fremsætter vederlagsudvalget forslag til TDC’s bestyrelse om størrelsen af bestyrelsens vederlag, der godkendes af generalforsamlingen. Vederlagsudvalgets opgaver er nærmere beskrevet i vederlagsudvalgets mandat og forretningsorden.

I 2017 har vederlagsudvalget holdt fem møder. Vederlagsudvalgets aktiviteter i 2017 omfattede de aktiviteter, der er fastsat for vederlagsudvalget i dets mandat og forretningsorden.

Vederlagsudvalget består af Martin Bradley (formand), Mike Parton og Nathan Luckey.

 

Nomineringsudvalg

 

Nomineringsudvalget bistår bestyrelsen med bl.a. følgende aktiviteter: at identificere og indstille til bestyrelsen kandidater til bestyrelsen, at indstille kandidater til koncernledelsen til bestyrelsens godkendelse baseret på indstilling fra den administrerende direktør; at gennemgå og indstille til bestyrelsens godkendelse TDC’s holdning til anbefalingerne for god selskabsledelse fra Komitéen for god Selskabsledelse. Nomineringsudvalgets opgaver er nærmere beskrevet i nomineringsudvalgets mandat og forretningsordenI 2017 har nomineringsudvalget holdt fem møder.


Konkret i 2017 i forhold til nomineringsudvalgets aktiviteter som fastsat i nomineringsudvalgets mandat og forretningsorden gennemgik nomineringsudvalget TDC’s corporate governance holdning for 2017 og indstillede ændringer til godkendelse i bestyrelsen.

 

Nomineringsudvalget er sammensat af Arthur Rakowski (formand), Mike Parton og Nathan Luckey. 

Sammensætning af udvalg

Navn Revisionsudvalg Vederlagsudvalg Nomineringsudvalg
Bert Nordberg      
Mike Parton
Marianne Rørslev Bock
Martin Bradley
Nathan Luckey
Arthur Rakowski

= Chair

= Member

Make your mark on a better network. Today.